Dodatkowe zajęcia
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Strona główna   -   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Rewalidacja

Wszystkie działania podejmowane w celu przywrócenia człowiekowi niepełnosprawnemu (również intelektualnie) możliwie pełnej sprawności, usystematyzowany proces edukacyjny, terapeutyczny i wychowawczy usprawniający zaburzone funkcje rozwojowe i intelektualne.

Terapia pedagogiczna

Jej celem jest przywrócenie możliwości rozwoju umysłowego dzieciom z deficytami edukacyjnymi na miarę ich możliwości poprzez: stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho - motorycznych, wyrównywanie braków w wiedzy i praktycznych umiejętnościach manualnych, eliminowanie niepowodzeń edukacyjnych poprzez różne techniki dostosowane do możliwości dziecka.

Trening umiejętności społecznych

Ćwiczenia grupowe, mające u uczestników podnieść poziom zdolności radzenia sobie z wieloma sytuacjami społecznymi, bazuje zwykle na wyuczeniu i przećwiczeniu ustalonych, pożądanych i wartościowych reakcji i pozbywaniu się reakcji niepoprawnych czy wręcz patologicznych, trenowane zdolności dotyczą funkcjonowania w stosunkach z innymi członkami społeczeństwa.

Terapia ręki

Terapia mająca na celu wspomaganie rozwoju osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych; jej głównym celem jest usprawnianie tzw. małej motoryki oraz doskonalenie precyzji ruchów dłoni i palców, a także dostarczanie wrażeń dotykowych przez poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.

Terapia psychologiczna

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego uczniów, umożliwienie lepszego poznania siebie oraz nabycia nowych umiejętności interpersonalnych.

Integracja sensoryczna (SI)

Terapia SI, terapia zaburzeń przetwarzania sensorycznego prowadzona dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sygnałów płynących z otoczenia, mająca na celu przywrócenie prawidłowej pracy zmysłów w celu płynnego codziennego funkcjonowania.

Zajęcia psychoedukacyjne

Zajęcia skierowane do rodziców/prawnych opiekunów, opierają się na współpracy zespołu ds. psychologiczno-pedagogicznych z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, a w związku z tym organizowaniu warsztatów, pedagogizacji rodziców. Pedagogizacja rodziców jest to działalność zmierzająca do stałego wzbogacania posiadanej przez rodziców potocznej wiedzy pedagogicznej o elementy naukowej wiedzy o wychowaniu dzieci i młodzieży. Celem pedagogizacji jest bezpośrednia i pośrednia pomoc rodzicom w ich oddziaływaniach wychowawczych dzięki podniesieniu stopnia ich refleksyjności, wzbogaceniu świadomości pedagogicznej i przez to poprawnie funkcjonowania rodziny. Ważnym zadaniem pedagogizacji jest też kształcenie kultury pedagogicznej rodziców i innych osób zaangażowanych w proces wychowania.
Nabór do szkoły
Zapisz pociechę
  • +48 505 864 674
    91 433 51 17
  • ul. św. Jana Bosko 1
    71-125 Szczecin