09 sierpnia 2023

Edukacja Domowa

Strona główna   -   Aktualności   -   Edukacja Domowa

Spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, czyli edukacja domowa polega na realizowaniu przez ucznia podstawy programowej poza murami szkoły. W „Szkole z Pasją” Niepublicznej Szkole Podstawowej edukacja domowa jest bezpłatna, co oznacza, że od rodziców lub prawnych opiekunów nie pobiera się opłat takich jak wpisowe i czesne.

UPROSZCZONA PROCEDURA

Procedura uzyskania zgody na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą jest uproszczona. Wystarczy, że rodzice lub prawni opiekunowie zapiszą dziecko do szkoły i wypełnią krótki wniosek do dyrektora szkoły.

WSPARCIE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Wiemy, że odpowiedzialność za efekty nauczania spoczywa na uczniach oraz ich rodzicach lub prawnych opiekunach, dlatego zapewniamy:

 1. Stały kontakt z dyrektorem szkoły.
 2. Konsultacje stacjonarne ze wszystkimi nauczycielami.
 3. Przedstawienie zakresu z podstawy programowej oraz wymagań egzaminacyjnych.
 4. Pomoce dydaktyczne.
 5. Materiały systematyzujące, utrwalające oraz sprawdzające wiedzę przygotowane przez nauczycieli.

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną z uwagi na posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej mają możliwość realizowania takich zajęć jak: rewalidacja, terapia logopedyczna, terapia ręki, rehabilitacja, terapia psychologiczna, integracja sensoryczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz trening umiejętności społecznych NA TERENIE SZKOŁY. Umożliwia to stały kontakt ze specjalistami oraz efektywność terapii. Ponadto dwa razy w roku szkolnym organizowane są z rodzicami lub prawnymi opiekunami spotkania zespołu specjalistów w celu omówienia postępów oraz zaplanowaniu kolejnych działań wspierających rozwój ucznia.

EGZAMINY

Przed zakończeniem zajęć dydaktycznych na terenie szkoły są organizowane roczne egzaminy klasyfikacyjne. Termin ich przeprowadzenia jest ustalany wspólnie z rodzicami lub prawnymi opiekunami. Egzaminy składają się z części pisemnej oraz ustnej. Egzaminy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej są dostosowane odpowiednio do możliwości ucznia.

PONADTO

Uczniowie objęci nauczaniem domowym mogą brać udział w zajęciach dodatkowych, rozwijających uzdolnienia, kołach zainteresowań, zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, wyjściach, wycieczkach oraz uroczystościach szkolnych.

Szczegółowe informacje na temat organizacji i przebiegu nauczania domowego można uzyskać w siedzibie szkoły przy ulicy św. Jana Bosko 1 w Szczecinie lub pod numerem telefonu 505 864 674.

Nabór do szkoły
Zapisz pociechę
 • +48 505 864 674
  91 433 51 17
 • ul. św. Jana Bosko 1
  71-125 Szczecin